หน้าแรก  ติดต่อเรา  สถานที่ตั้ง
 
 
 
 ตรวจสอบการส่งรายงาน
       แผนการส่งกลุ่มเป้าหมายเพื่อ CXR ของ รพสต  / ขั้นตอนการส่ง   /ผลงานการคัดกรอง
       ตรวจสอบการส่งรายงาน 506 ราย รพ.สต. 
       ตรวจสอบการส่งรายงาน 43 แฟ้ม
  แผนยุทธศาสตร์และ KPI 
       แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี KPI ปี 61  ดาวน์โหลด1   /  ดาวน์โหลด2  
       แผน คปสอ.เมืองลำปาง
 
 งาน ITA  (Integrity & Transparency Assessment)
 คู่มือนิเทศติดตาม ควบคุมกำกับงานสาธารณสุข สสอ.เมืองลำปางปี 2561 
 แนวทางการนิเทศ ติดตามการประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุข  คปสอ.เมืองลำปางปี 2561 
 คู่มือการปฏิบัติงานการนิเทศติดตามงานด้านสาธารณสุขแผนงานตามยุทธศาสตร์ สสอ.เมืองลำปาง ปี 2561 
 คู่มือการปฏิบัติการ รพ.สต.ติดดาว สสอ.เมืองลำปาง ปี 2561 
 สรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน 
 คู่มือการใช้งานระบบการตอบสนองการจัดการเรื่องร้องเรียนบริการ 
 คู่มือการใช้งานระบบการตอบสนองการจัดการเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 คู่มือการใช้งานระบบการตอบสนองการจัดการเรื่องร้องเรียนการจัดการเรื่องร้องเรียน 
 แบบแจ้งการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน 
 สรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน 
 รายงานการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ.เมืองลำปาง 
 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ประกาศการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการและลูกจ้าง 
 คำสั่งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 รายงานการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ประกาศการจัดตั้งกลุ่มคนรักดี 
 กิจกรรมการปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงาน 
 กิจกรรมความคิดริเริ่มกลุ่ม 
 คำสั่งโรงพยาบลคุณธรรม 
 แผนการป้องกันการทุจริต 
 รายงานการประชุม 
 รายงานผลการปฏิบัติงานและวิเคราะห์ 
 
   งาน ITA ทั้งหมด
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 เอกสารการประชุมโรค Zika [11/06/61] 
 แบบสรุปการใช้เงินบำรุง(รายงานประจำเดือน) 
 แบบสอบถามการใช้ยาในผู้สูงอายุ 
 แบบสำรวจการใช้ยาในครัวเรือน 
 แบบสำรวจการจำหน่ายยาในร้านชำ 
 ผลการพิจารณาความดีความชอบรอบ ตุลาคม 60-31มีนาคม 61  /เกณฑ์การให้คะแนน ผลงานตามตัวชี้วัด / คะแแนน  / ลำดับ รพสต.  
รายชื่อทะเบียนคัดกรองวัณโรค (ส่งภายในวันที่ 30 ม.ค.61) 
แนวทางการคัดกรองวัณโรค ปี 2561
แบบประเมิน รพสต.ติดดาว  / แบบสรุป    ส่งวันที่ 14 ก.พ.61 
เอกสารรายงานการเงิน อัปเดท ปีงบ 2561 ดาวน์โหลด  
เอกสารการอบรมการซักประวัติ ตรวจร่างกาย การบันทึกข้อูลผู้ป่วย ดาวน์โหลด  
การบันทึก BMI ในกลุ่มประชากรอายุ 15-34 ปี รายละเอียด
เอกสารการคัดเลือกนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ดาวน์โหลด 
ดาวน์โหลดเอกสารโครงการเบิกจ่ายตรงข้าราชการส่วนท้องถิ่นประชุมชี้แจง 14/11/60  ดาวน์โหลด
   
 
   
 
 
 
 กลุ่มงาน สสอ.เมืองลำปาง
  งานบริหาร / งานยุทธศาสตร์ / งานควบคุมโรค / งานส่งเสริมสุขภาพ  / งานคุ้มครองผู้บริโภค  /  งานหลักประกันสุขภาพ / งานข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ /  งานพัฒนาทรัพยากร
  เว็ปหน่วยงาน
  สสจ.ลำปาง / รพ.ลำปาง / สารสนเทศเขตบริการสุขภาพเขต 1 / กระทรวงสาธารณสุข / จังหวัดลำปาง
เมนูหลัก
 
โปรแกรมออนไลน์ 
 
รพ.สต.ในสังกัด

เว็ปไซด์ที่น่าสนใจ
 
สถิติเยี่ยมชม
 สถิติวันนี้ 45 คน
 สถิติเมื่อวาน 86 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
2135 คน
15885 คน
##var_cntall## คน
เริ่มเมื่อ 2009-10-11
 
เข้าเว็ปไซด์ด้วย QR Code 
 
 facebook สสอ.เมืองลำปาง
 
สำนักงานสาธารณสุอำเภอเมืองลำปาง ถ.จามเทวี ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร 054-223022  
 Coppyright © 2009 All right reserve design by Somsak Teachaun