หน้าแรก  ติดต่อเรา  สถานที่ตั้ง
 
 
 
 ตรวจสอบการส่งรายงาน
 แผนการส่งกลุ่มเป้าหมายเพื่อ CXR ของ รพสต   /ผลงานการคัดกรอง  ปี 2562
  รายงานการสำรวจลูกน้ำยุงลาย รายสัปดาห์ 
 การสำรวจลูกน้ำยุงลายกิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์
 แผนการดำเนินงาน ไทม์ไลน์อำเภอเมืองลำปาง 
            ตรวจสอบการส่งรายงาน 506 ราย รพ.สต. 
            ตรวจสอบการส่งรายงาน 43 แฟ้ม
 
 งาน ITA  (Integrity & Transparency Assessment)
 ประจำเดือนสิงหาคม 2562
 สรุปโครงการตามแผนปฎิบัติการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ คปสอ เมืองลำปางประจำปีงบประมาณ 2562 
 กระบวนการขอหนังสือรับรองการมีสิทธิ์รับการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของ อสม
 มาตรฐานวิธีปฎิบัติการตรวจร้านอาหารแผงลอย
 มาตรฐานวิธีการปฎิบัติการนิเทศติดตามงานของ สสอ เมืองลำปาง
 มาตรฐานวิธีปฎิบัติการจัดทำแผนปฎิบัติงาน
 มาตรฐานวิธีปฎิบัติระบบข้อมูลโณคไม่ติดต่อเรื้อรัง
 มาตรฐานวิธีปฎิบัติงานเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  
 แบบบันทึกอุบัติการณ์และแนวทางการแก้ไข 
 รายงายผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
 รายงา่นผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 
 
   ดูงาน ITA ทั้งหมด
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 การบันทึกการคัดกรองวัณโรคในโปรแกรม JHCIS  
 เอกสารรับรอง อสม.ปี 63 
 แบบบันทึก รพ.สต.ติดดาว ปี 2562
 การพิมพ์หนังสือราชการที่ถูกต้อง  
 ผังโครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข คปสอ.เมืองลำปาง (ICS)
 เอกสารการประชุมโรค Zika [11/06/61] 
 แบบสรุปการใช้เงินบำรุง(รายงานประจำเดือน) 
 แบบสอบถามการใช้ยาในผู้สูงอายุ 
 แบบสำรวจการใช้ยาในครัวเรือน 
 แบบสำรวจการจำหน่ายยาในร้านชำ 
 ผลการพิจารณาความดีความชอบรอบ ตุลาคม 60-31มีนาคม 61  /เกณฑ์การให้คะแนน ผลงานตามตัวชี้วัด / คะแแนน  / ลำดับ รพสต.  
รายชื่อทะเบียนคัดกรองวัณโรค (ส่งภายในวันที่ 30 ม.ค.61) 
แนวทางการคัดกรองวัณโรค ปี 2561
เอกสารรายงานการเงิน อัปเดท ปีงบ 2561 ดาวน์โหลด  
เอกสารการอบรมการซักประวัติ ตรวจร่างกาย การบันทึกข้อูลผู้ป่วย ดาวน์โหลด  
การบันทึก BMI ในกลุ่มประชากรอายุ 15-34 ปี รายละเอียด
เอกสารการคัดเลือกนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ดาวน์โหลด 
ดาวน์โหลดเอกสารโครงการเบิกจ่ายตรงข้าราชการส่วนท้องถิ่นประชุมชี้แจง 14/11/60  ดาวน์โหลด
 
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเอื้อม อ.เมือง จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็คทรอนิกส์  
 ประกาศจังหวัดลำปางเรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน1รายการด้วยวิธีประกวดราคา 
 ประกาศราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน 1 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กโทรนิกส์(e-bidding)
 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย รพ.สต. บ้านเอื้อม ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง จ.ลำปาง 
   
 
   
 
 
 
 กลุ่มงาน สสอ.เมืองลำปาง
  งานบริหาร / งานยุทธศาสตร์ / งานควบคุมโรค / งานส่งเสริมสุขภาพ  / งานคุ้มครองผู้บริโภค  /  งานหลักประกันสุขภาพ / งานข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ /  งานพัฒนาทรัพยากร
  เว็ปหน่วยงาน
  สสจ.ลำปาง / รพ.ลำปาง / สารสนเทศเขตบริการสุขภาพเขต 1 / กระทรวงสาธารณสุข / จังหวัดลำปาง
เมนูหลัก
 
โปรแกรมออนไลน์ 
 
รพ.สต.ในสังกัด

เว็ปไซด์ที่น่าสนใจ
 
สถิติเยี่ยมชม
 สถิติวันนี้ 18 คน
 สถิติเมื่อวาน 93 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1596 คน
1596 คน
##var_cntall## คน
เริ่มเมื่อ 2009-10-11
 
เข้าเว็ปไซด์ด้วย QR Code 
 
 facebook สสอ.เมืองลำปาง
 
สำนักงานสาธารณสุอำเภอเมืองลำปาง ถ.จามเทวี ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร 054-223022  
 Coppyright © 2009 All right reserve design by Somsak Teachaun