หน้าแรก  ติดต่อเรา  สถานที่ตั้ง
 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโซนบ้านกาด

         รพ.สต.บ้านกาด   054-367445
 
นางปณิตา ศิริปภาดา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 
                    นางเขมรัก  ปิลาเป็ง
              พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  
นายยุทธนา  ศรีบุญเรือง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
  นางมัสลิน โรจนวิจิตร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 
น.ส.ดวงมณี  ปันทะรส
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

         รพ.สต.บ้านม่วงแงว   054-350695
 
นางสิริพร อนุพันธ์
ผอ.รพ.สต.
 
นางสุพิน  อุปละสืบ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
 
นางปรานอม  อินต๊ะคำ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 
นางเพ็ญแข  ราตรีสวัสดิ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 
น.ส.ขนิษฐา  โสวรรณะ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 
 นายบรรดิษฐ์  สิงห์ใจ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
  
 
นายณัฐตินัย  เขียวมั่ง
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
  
นางดวงใจ  ใจตา
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 
  
นางมยุรา  กุลพันธ์
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 
  
นส.ปัทมา  เปล่งใส
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 
  
นางสงกรานต์  หล้าสมศรี
แม่บ้าน
 

         รพ.สต.บ้านแม่กืย   054-250155
 
นางศรีวรรณ ตันจันกูล
ผอ.รพ.สต.
 
นางเยาว์ญาณีญ์ สุยะ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 
นางอัญชลี จันทะวัง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  
 น.ส.มัลลิกา ใจสอน
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
  
 นางณิชกานต์  การะกัน
ลูกจ้าง

         รพ.สต.บ้านสบไพร   054-360229
 
นายสมศักดิ์  เตชะอุ่น
ผอ.รพ.สต.
 
นางลาพร  วะเท 
    เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
 
นางประนอม  ใจยศ 
                      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

         รพ.สต.บ้านทุ่งม่านเหนือ   054-360372
 
นายถาวร ใจยศ
ผอ.รพ.สต.
 
นางรัชนิดา  บุญเดช
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  
 น.ส.แสงดาว ปันต๊ะ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  
นางวิลาศรี  ติ๊บมา
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 
  
น.ส.มณีกานต์  คำลือสาย
                พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 
  
นางอำพร  ใจยงค์
พนักงานบริการ
 

         รพ.สต.บ้านท่าขัว   054-219339 
 
นายไกรศร  วงศ์ธิดา
ผอ.รพ.สต.
 
นางดวงแข  สุขใจ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
  
นางอุดมพร  สุทธิพรมมณีรัตน์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  
น.ส.ลัดดา  อายะชู
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  
นางชลภัสสรณ์ ชุมภูชา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
   
 
 
 กลุ่มงาน สสอ.เมืองลำปาง
  งานบริหาร / งานยุทธศาสตร์ / งานควบคุมโรค / งานส่งเสริมสุขภาพ  / งานคุ้มครองผู้บริโภค  /  งานหลักประกันสุขภาพ / งานข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ /  งานพัฒนาทรัพยากร
  เว็ปหน่วยงาน
  สสจ.ลำปาง / รพ.ลำปาง / สารสนเทศเขตบริการสุขภาพเขต 1 / กระทรวงสาธารณสุข / จังหวัดลำปาง
เมนูหลัก
 
โปรแกรมออนไลน์ 
 
รพ.สต.ในสังกัด

เว็ปไซด์ที่น่าสนใจ
 
สถิติเยี่ยมชม
 สถิติวันนี้ 20 คน
 สถิติเมื่อวาน 93 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1598 คน
1598 คน
##var_cntall## คน
เริ่มเมื่อ 2009-10-11
 
เข้าเว็ปไซด์ด้วย QR Code 
 
 facebook สสอ.เมืองลำปาง
 
สำนักงานสาธารณสุอำเภอเมืองลำปาง ถ.จามเทวี ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร 054-223022  
 Coppyright © 2009 All right reserve design by Somsak Teachaun