หน้าแรก  ติดต่อเรา  สถานที่ตั้ง
 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโซนบ้านกาด

         รพ.สต.บ้านกาด   054-367445
 
นางสิริพร  อนุพันธ์ 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติกา
 
                    นางเขมรัก  ปิลาเป็ง
              พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  
นายยุทธนา  ศรีบุญเรือง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 
น.ส.ดวงมณี  ปันทะรส
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

         รพ.สต.บ้านม่วงแงว   054-350695
 
นายยูทธศักดิ์  ราตรีสวัสดิ์
ผอ.รพ.สต.
 
นางสุพิน  อุปละสืบ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
 
นางปรานอม  อินต๊ะคำ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 
นางเพ็ญแข  ราตรีสวัสดิ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 
น.ส.ขนิษฐา  โสวรรณะ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  
 นายบรรดิษฐ์  สิงห์ใจ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

         รพ.สต.บ้านแม่กืย   054-250155
 
นายสมศักดิ์  เตชะอุ่น
ผอ.รพ.สต.
 
นางเยาว์ญาณีญ์ สุยะ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 
นางมัสลิน  โรจนวิจิตร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 
นางอัญชลี จันทะวัง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  
 นางวันเพ็ญ  ทาสิทธิ์
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
  
 น.ส.มัลลิกา ใจสอน
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
  
 นางณิชกานต์  การะกัน
ลูกจ้าง

         รพ.สต.บ้านสบไพร   054-360229
 
นางศรีวรรณ  ตันจันกูล
ผอ.รพ.สต.
 
นางลาพร  วะเท 
    เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
 
นางประนอม  ใจยศ 
                      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

         รพ.สต.บ้านทุ่งม่านเหนือ   054-360372
 
นายถาวร ใจยศ
ผอ.รพ.สต.
 
นายสิรกริช ขัดธิพงษ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
 
นางรัชนิดา  บุญเดช
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  
 น.ส.แสงดาว ปันต๊ะ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

         รพ.สต.บ้านท่าขัว   054-219339 
 
นายไกรศร  วงศ์ธิดา
ผอ.รพ.สต.
 
นางดวงแข  สุขใจ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
  
นางอุดมพร  สุทธิพรมมณีรัตน์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  
น.ส.ลัดดา  อายะชู
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  
นางชลภัสสรณ์ ชุมภูชา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
   
 
 
 กลุ่มงาน สสอ.เมืองลำปาง
  งานบริหาร / งานยุทธศาสตร์ / งานควบคุมโรค / งานส่งเสริมสุขภาพ  / งานคุ้มครองผู้บริโภค  /  งานหลักประกันสุขภาพ / งานข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ /  งานพัฒนาทรัพยากร
 
เมนูหลัก
 
 
รพ.สต.ในสังกัด

เว็ปไซด์ที่น่าสนใจ
 
สถิติเยี่ยมชม
 สถิติวันนี้ 90 คน
 สถิติเมื่อวาน 77 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1469 คน
24730 คน
##var_cntall## คน
เริ่มเมื่อ 2009-10-11
เข้าเว็ปไซด์ด้วย QR Code 
 
สำนักงานสาธารณสุอำเภอเมืองลำปาง ถ.จามเทวี ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร 054-223022  
 Coppyright © 2009 All right reserve design by Somsak Teachaun