ลงทะเบียนมาลำปาง(ลำปางชนะ)

 www.mlph.tht.in สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง ยินดีต้อนรับ www.mlph.tht.in                                                                                                                                                                                                                                                                           
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโซนบ้านกาด

         รพ.สต.บ้านกาด   054-367445
 
นางปณิตา ศิริปภาดา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
  
นายยุทธนา  ศรีบุญเรือง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
  นางมัสลิน โรจนวิจิตร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 
น.ส.ดวงมณี  ปันทะรส
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
  

นางสาววันเพ็ญ  พรรณอำไพ
พยาบาลวิชาชีพ 
         รพ.สต.บ้านม่วงแงว   054-350695
 
นางสิริพร อนุพันธ์
ผอ.รพ.สต.
 
นางสุพิน  อุปละสืบ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
 
นางปรานอม  อินต๊ะคำ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 
นางเพ็ญแข  ราตรีสวัสดิ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 
น.ส.ขนิษฐา  โสวรรณะ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 
 นายบรรดิษฐ์  สิงห์ใจ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
  
 
นายณัฐตินัย  เขียวมั่ง
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
  
นางดวงใจ  ใจตา
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 
  
นางมยุรา  กุลพันธ์
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 
  
นส.ปัทมา  เปล่งใส
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 
  
นางสงกรานต์  หล้าสมศรี
แม่บ้าน
 

         รพ.สต.บ้านแม่กืย   054-250155
 
นางศรีวรรณ ตันจันกูล
ผอ.รพ.สต.
 
นางเยาว์ญาณีญ์ สุยะ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 
นางอัญชลี จันทะวัง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 
นายปรัชญา มาวงศ์วัน
นักวิชาการสาธารณสุข
  
 น.ส.มัลลิกา ใจสอน
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
  
 นางณิชกานต์  การะกัน
ลูกจ้าง

         รพ.สต.บ้านสบไพร   054-360229
 
นายสมศักดิ์  เตชะอุ่น
ผอ.รพ.สต.
 
นางลาพร  วะเท 
    เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
 
นางประนอม  ใจยศ 
                      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  น.ส.มาลัย ฝันปัญญา 
พกส.
  นางประภากมล วงศ์ทองยศ
พกส.
   

         รพ.สต.บ้านทุ่งม่านเหนือ   054-360372
 
นายถาวร ใจยศ
ผอ.รพ.สต.
 
นางรัชนิดา  บุญเดช
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  
 น.ส.แสงดาว ปันต๊ะ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  
นางวิลาศรี  ติ๊บมา
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 
  
น.ส.มณีกานต์  คำลือสาย
                พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 
  
นางอำพร  ใจยงค์
พนักงานบริการ
 

         รพ.สต.บ้านท่าขัว   054-219339 
 
นายไกรศร  วงศ์ธิดา
ผอ.รพ.สต.
 
นางดวงแข  สุขใจ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
  
นางอุดมพร  สุทธิพรมมณีรัตน์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  
นางสาวศิริวรรณ ใจวงษา 
นักวิชาการสธารณสุขชำนาญการ
  
นางชลภัสสรณ์ ชุมภูชา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
   
  
 
  
   
 สถิติเยี่ยมชม
 
 สถิติวันนี้ 32 คน
 สถิติเมื่อวาน 10 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้

43 คน
19062 คน

เริ่มเมื่อ 2009-10-11
 

Designed by mlph.tht.in

Copyright (c) 2009 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000 โทรศัพท์ 054-219350