หน้าแรก  ติดต่อเรา  สถานที่ตั้ง
 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโซนนิคม
 
  รพ.สต.บ้านนิคมเขต 7  054-214120
 
นายมานิต จักรเครือ
ผอ.รพ.สต.
 
นายวิวัฒน์ การดา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 
น.ส.มาลัยพร   เทพแก้ว 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
 
                นางรัศมี  การดา
  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

รพ.สต.บ้านต้นมื่น   054-335566
 
น.ส.ยุพา  ฟูชื่น
ผอ.รพ.สต.
  
 น.ส.ธีรยา  เครือตัน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  
 นางลำดวน กันธิยะ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 
นางนิตยา  วรรณโสภา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  
 นางจันทร์สม  เตชะอุ่น
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  
 นางจารุณี ปันดี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
  
 น.ส.สุจิรา  ยะย่าเป้า
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
  
น.ส จุฬารัตน์  ริยาพันธ์  
นักวิชการสาธารณสุขปฏิบัติกา
   
นางสังวาลย์  เขียวเครือ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
  
 
นางสาวจันจิรา  คำนวล
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
  
 
นางสาวกฤษณา  เตชะยอด
พนักงานบันทึกข้อมูล
  
 
นางเลขา  เครือคำดวง
พนักงานบันทึกข้อมูล
  
 
นางสาวณัฐพร  สุธรรมปวง
พนักงานบันทึกข้อมูล
   

รพ.สต.บ้านใหม่จำบอน   054-214126
 
นายไพฑูรย์  เศรษฐพันธ์
ผอ.รพ.สต.
  
 นางพรพรรณ์ เศรษฐพันธ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  นางสาวศิริวรรณ ใจวงษา 
นักวิชาการสธารณสุขชำนาญการ

รพ.สต.บ้านต้นธงชัย   054-321265
 
นางนรกมล ขันตรี
ผอ.รพ.สต.
 
นางปราวีณา พงษ์จันทร์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  
 นางวชิรภรณ์ ตามวงศ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  
 นางสัญลักษณ์   หมูดวง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
   

รพ.สต.บ้านท่าโทก   054-358724
 
        นางศิริลักษณ์ รัตนดวง
                 ผอ.รพ.สต.
 
นางวัชรี  ใจโพธิ์
         พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
             นางผ่องศรี  ยะเรือนงาม
         พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน
                นางนิตยา  อินต๊ะสาน
         พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 
 
 กลุ่มงาน สสอ.เมืองลำปาง
  งานบริหาร / งานยุทธศาสตร์ / งานควบคุมโรค / งานส่งเสริมสุขภาพ  / งานคุ้มครองผู้บริโภค  /  งานหลักประกันสุขภาพ / งานข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ /  งานพัฒนาทรัพยากร
  เว็ปหน่วยงาน
  สสจ.ลำปาง / รพ.ลำปาง / สารสนเทศเขตบริการสุขภาพเขต 1 / กระทรวงสาธารณสุข / จังหวัดลำปาง
เมนูหลัก
 
โปรแกรมออนไลน์ 
 
รพ.สต.ในสังกัด

เว็ปไซด์ที่น่าสนใจ
 
สถิติเยี่ยมชม
 สถิติวันนี้ 35 คน
 สถิติเมื่อวาน 93 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1613 คน
1613 คน
##var_cntall## คน
เริ่มเมื่อ 2009-10-11
 
เข้าเว็ปไซด์ด้วย QR Code 
 
 facebook สสอ.เมืองลำปาง
 
สำนักงานสาธารณสุอำเภอเมืองลำปาง ถ.จามเทวี ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร 054-223022  
 Coppyright © 2009 All right reserve design by Somsak Teachaun