ลงทะเบียนมาลำปาง(ลำปางชนะ)

 www.mlph.tht.in สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง ยินดีต้อนรับ www.mlph.tht.in                                                                                                                                                                                                                                                                           
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโซนนิคม
 
  รพ.สต.บ้านนิคมเขต 7  054-214120
 
นายมานิต จักรเครือ
ผอ.รพ.สต.
 
นายวิวัฒน์ กานดา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 
น.ส.มาลัยพร   เทพแก้ว 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
 
                นางรัศมี  กานดา
  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

รพ.สต.บ้านต้นมื่น   054-335566
 
น.ส.ยุพา  ฟูชื่น
ผอ.รพ.สต.
  
 น.ส.ธีรยา  เครือตัน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  
 นางลำดวน กันธิยะ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 
นางนิตยา  วรรณโสภา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  
น.ส.ลัดดา  อายะชู
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
  
 น.ส.สุจิรา  ยะย่าเป้า
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
  นางฐิตารีย์ วรัทไพบูลย์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
  
น.ส จุฬารัตน์  ริยาพันธ์  
นักวิชการสาธารณสุขปฏิบัติกา
   
นางสังวาลย์  เขียวเครือ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
  
 
นางสาวจันจิรา  คำนวล
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
  
 
นางสาวกฤษณา  เตชะยอด
พนักงานบันทึกข้อมูล
  
 
นางเลขา  เครือคำดวง
พนักงานบันทึกข้อมูล
  
 
นางสาวณัฐพร  สุธรรมปวง
พนักงานบันทึกข้อมูล
   

รพ.สต.บ้านใหม่จำบอน   054-214126
 
นายไพฑูรย์  เศรษฐพันธ์
ผอ.รพ.สต.
  
 นางพรพรรณ์ เศรษฐพันธ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รพ.สต.บ้านต้นธงชัย   054-321265
 
นางนรกมล ขันตรี
ผอ.รพ.สต.
 
นางปราวีณา พงษ์จันทร์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  
 นางวชิรภรณ์ ตามวงศ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  
 นางสัญลักษณ์   หมูดวง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  
นางวรัญญา บุญเจริญ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญกา 
  
 นางกนกร เขียวมั่ง
ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

รพ.สต.บ้านท่าโทก   054-358724
 
        นางศิริลักษณ์ รัตนดวง
                 ผอ.รพ.สต.
 
นางวัชรี  ใจโพธิ์
         พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
             นางผ่องศรี  ยะเรือนงาม
         พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน
  
นางบุษบง สาลี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
  
 
  
   
 สถิติเยี่ยมชม
 
 สถิติวันนี้ 54 คน
 สถิติเมื่อวาน 10 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้

65 คน
19084 คน

เริ่มเมื่อ 2009-10-11
 

Designed by mlph.tht.in

Copyright (c) 2009 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000 โทรศัพท์ 054-219350