MLPH.THT.IN
                         สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง
Search  

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง
 

MOIT13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

  

ไตรมาสที่ 2 หรือไตรมาสที่ 3

มีบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และมีการขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 2 มีคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามข้อมูลประกอบข้อคำถาม ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 6ตามที่หน่วยงานกำหนด ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม
  รายงานผลมาตรการป้องกันรับสินบน
 2.1 การกำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง
 2.2 การกำหนดมาตรการการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง
 2.3 มาตรการการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาค และทรัพสินย์บริจาคสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง
 2.4 การกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง
 2.5 การกำหนดมาตรการป้องกันมาตรการแนวทางปฎิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชยสนับสนุน หรือส่วนอื่นใด
 2.6 มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง
 3มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
 4มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  

ไตรมาสที่ 4

 มีบันทึกข้อความรับทราบและรายงานสรุปผลการกำกับติดตามประกาศมาตรการ การป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ตามข้อมูลประกอบข้อคำถาม ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 6ตามที่หน่วยงานกำหนด
มีรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 6. (แนบตามข้อ 1.)
 3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 4รายงานผลการดาเนินงานตามมาตรการป้องกันการรับสินบนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง


 เปิดเว็ปไซด์ด้วย QR code 

Main Menu
โปรแกรมออนไลน์
 
 

สถิติเยี่ยมชม
 สถิติวันนี้ 164 คน
 สถิติเมื่อวาน 41 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้

165 คน
28699 คน

เริ่มเมื่อ 2009-10-11
 
 
เว็ปไซด์รพ.สต.ในสังกัด 
 
รพ.สต.บ้านสบไพร
 

Copyright (c) 2009 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000