MLPH.THT.IN
                         สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง
Search  

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโซนนิคม
 
  รพ.สต.บ้านนิคมเขต 7  054-214120
 
นายมานิต จักรเครือ
ผอ.รพ.สต.
โทร 0812357259
 
นายวิวัฒน์ กานดา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 
น.ส.มาลัยพร   เทพแก้ว 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
 
                นางรัศมี  กานดา
  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 นางพัชรีภรณ์ ท้าวไชยยา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
  น.ส. จุฬาลักษณ์    ช่วงอำไพ 
เจ้าพนักงานทันตภิบาล
 
  นางขันแก้ว  วงค์ษา 
พนักงานบริการ
   นางแสงเดือน คุณใหญ่
พนักงานบริการ(พกส.) 
 

รพ.สต.บ้านต้นมื่น   054-335566
  
 นางสนธยา ติ๊บปะละวงศ์
ผอ.รพ.สต.
โทร 0910784697 
  
 นางสาวฐิตารีย์ วรัทไพบูลย์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  
 นางลำดวน กันธิยะ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 
นางนิตยา  วรรณโสภา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  นางนิรันทร์  กาชัย 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 
  
 น.ส.สุจิรา  ยะย่าเป้า
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
  
น.ส จุฬารัตน์  ริยาพันธ์  
นักวิชการสาธารณสุขปฏิบัติกา
   
นางสาววิลาวัลย์  จันทร์ทรา
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
  
 
นางสาวจันจิรา  คำนวล
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
  
 
นางสาวกฤษณา  เตชะยอด
พนักงานบันทึกข้อมูล
  
 
นางเลขา  เครือคำดวง
พนักงานบันทึกข้อมูล
  
 
นางสาวณัฐพร  สุธรรมปวง
พนักงานบันทึกข้อมูล
   

รพ.สต.บ้านใหม่จำบอน   054-214126
 
นายไพฑูรย์  เศรษฐพันธ์
ผอ.รพ.สต.
โทร 0898505736
  
 นางพรพรรณ์ เศรษฐพันธ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  นายธีรพงษ์ วารี
นักวิชาการสาธารณสุข 
  น.ส.มาลิณี   ต้อนรับ
บันทึกข้อมูล 
  นางวิลัยวรรณ  ปาละหน่อแก้ว
ทำความสะอาด 

รพ.สต.บ้านต้นธงชัย   054-321265
 
นางนรกมล ขันตรี
ผอ.รพ.สต.
โทร 0882792449
  
  นางสาวพัชรกัญญ์  ปัญญา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  
 นางสัญลักษณ์   หมูดวง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  นางจินตนา  เรนทอน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
 
  
 นางกนกร เขียวมั่ง
ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
  
นางวิพรรณษา คำรินทร์
นักวิชาการสาธารณสุข 
  นางเรือนเพ็ญ เทพนันตา
พนักงานบริการ บันทึกข้อมูล 
   นส.กาญจนา  นิเกษ
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
    นางสาววิไลวรรณ ไชยมงคล
พนักงานบริการ

รพ.สต.บ้านท่าโทก   054-358724
 
             นางศิริลักษณ์ รัตนดวง
                      ผอ.รพ.สต.
โทร 0612730850
 
นางวัชรี  ใจโพธิ์
         พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
             นางผ่องศรี  ยะเรือนงาม
         พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน
  
                   นางกรชนก หน้าขาว
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
  นางขวัญใจ คุณยศยิ่ง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
   
  นางชฎาพร   คงทองดี
บันทึกข้อมูล
 
   
 


 เปิดเว็ปไซด์ด้วย QR code 

Main Menu
โปรแกรมออนไลน์
 
 

สถิติเยี่ยมชม
 สถิติวันนี้ 17 คน
 สถิติเมื่อวาน 75 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้

695 คน
19084 คน

เริ่มเมื่อ 2009-10-11
 
 
เว็ปไซด์รพ.สต.ในสังกัด 
 
รพ.สต.บ้านสบไพร
 

Copyright (c) 2009 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000 โทรศัพท์ 054-219350