MLPH.THT.IN
                         สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง
Search  

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง
รายชื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโซนบ้านเอื้อม 

รพ.สต.บ้านเอื้อม     054-360902
 
นายสมบูรณ์  ยี่ดวง
ผอ.รพ.สต.
โทร 0622644356
 
นางกัลยา เข็มทอง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญกา
  
 นางสาวปรียาดา กันทะวงศ์
นักวิชาการสาธารณสุข
  
 น.ส.สมจิตร  โกฏสืบ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุ
   นางธนัชพร วัฒนกิจ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

รพ.สต.บ้านสบเฟือง 054-823362
 
นาศุภเดช สีหล้า
ผอ.รพ.สต.
โทร 0856948475
 
นางกานต์พิชชา ปภุสสโร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  นางวชิรภรณ์ ตามวงศ์ 
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  
 นางสาวรีนา จันทร์ศักดิ์
พนักงานบริการ(พกส.)
  
 นางใหม่ สุวิรัตน์
พนักงานบริการ(พกส.)

สอน.บ้านทุ่งกล้วย054-821329
  
 นางปาริชาติ         โลหะกิจ
ผอ.รพ.สต.
โทร 0931348963
  
นางกฤษยา  ดาโส
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  
 นางบุญทริกา อินทพัฒน์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  
 นายภาณุเดช  วงษา
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
  
 นายรัฐพงษ์ ไชยเมืองชื่น
นักวิชาการสาธารณสุข
  
 นางสาวสุทธิณีย์ กันทะวงศ์
แพทย์แผนไทย
 
น.ส.ภัสสร สมกูล
พนักงานสุขภาพชุมชน
 
นางเบญจวรรณ สาดหาพันธ์
พนักงานบริการ(พกส.)ผชท
  
นางกนกกานต์ ทามูล
พนักงานบริการ(พกส.)ผชท
 

  
นางคณิตา โกฎสืบ 
พนักงานบริการ(พกส.)ผชท

รพ.สต.บ้านค่าหลวง  054-380291
 
นายสิรกิจ ขัดธิพงษ์
ผอ.รพ.สต.
โทร 0895135707
 
น.ส.มาลี ศรีธิจู
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  
 นางขวัญทิพย์   ก๋าสาย
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 
นางนิภา     อินต๊ะใจ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
   
นายหิรัญ    จันทร์ทอง
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 
นางสาวอธิการิน    จอมฟอง
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

รพ.สต.รัตนานุรักษ์  054-822601
  
 นายสพล  โสภะ
ผอ.รพ.สต. 
โทร 0895546841
  
นางสายสุนีย์ กองคำบุตร 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  นางสาววริศรา ระไว
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  
นายสิทธิศักดิ์  ธรรมสิทธิ์
นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตะ) 
  นายศิรินทรากรณ์ ขันปิงปุ๊ด
พนักงานบริการ(พกส.)ผชทัน 
 
   นางทองอ่อน หวานมีรส
พนักงานบริการ(พกส.)
   นางสาวศิริวรรณ อินทะนนท์
พนักงานบริการ(พกส.)


 เปิดเว็ปไซด์ด้วย QR code 

Main Menu
โปรแกรมออนไลน์
 
 

สถิติเยี่ยมชม
 สถิติวันนี้ 41 คน
 สถิติเมื่อวาน 75 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้

719 คน
19108 คน

เริ่มเมื่อ 2009-10-11
 
 
เว็ปไซด์รพ.สต.ในสังกัด 
 
รพ.สต.บ้านสบไพร
 

Copyright (c) 2009 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000 โทรศัพท์ 054-219350