MLPH.THT.IN
                         สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง
Search  

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง
  MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  
ไตรมาส 1
 1
อเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปี 2565

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ไตรมาส 1 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
2 มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม 2564
 
เดือนพฤศจิกายน2564
 
 
เดือนธันวาคม 2564

3การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง 
  
ไตรมาสที่ 2
มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
2มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2เดือนมกราคม 2565-เดือนมีนาคม 2565
 
เดือนมกราคม2565
 
เดือนกุมภาพันธ์ 2565
 
เดือนมีนาคม2565
  
ไตรมาสที่ 3
มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
  
มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3เดือนเมษายน 2565-เดือนมิถุนายน 2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เดือนเมษายน2565
 
 เดือนพฤษภาคม2565
 
 เดือนมิถุนายน 2565
 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 
ขอพิจารณาลงนามคาสั่ง/ข้อสั่งการ และขออนุญาตนาเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง
 บันทึกข้อลงนามปรับแผนปี 2565
 ปรับแผนเงินบำรุงปี 2565
 3.2รายงานผลการดำเนินการต่ำกว่า แสนบาทเดือน มิถุนายน 2565
  
ไตรมาสที่ 4
 มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
 มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 4เดือนกรกฎาคม 2565-เดือนกันยายน 2565
 
 แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฏาคม 2565
 
 แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหาคม 2565
 
 แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยายน 2565
  
 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  
  
  
 


 เปิดเว็ปไซด์ด้วย QR code 

Main Menu
โปรแกรมออนไลน์
 
 

สถิติเยี่ยมชม
 สถิติวันนี้ 136 คน
 สถิติเมื่อวาน 41 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้

137 คน
28671 คน

เริ่มเมื่อ 2009-10-11
 
 
เว็ปไซด์รพ.สต.ในสังกัด 
 
รพ.สต.บ้านสบไพร
 

Copyright (c) 2009 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000