MLPH.THT.IN
                         สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง
Search  

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง
MOIT12
หน่วยงานมีมาตรการ “การป้องกันการรับสินบน” ที่เป็นระบบ
  ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3
  1มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคาสั่ง หรือประกาศ หรือข้อสั่งการ และมีการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  2มีคาสั่ง หรือประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบและระบุการกาหนดกลไกการกากับติดตาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามข้อมูล ประกอบข้อคาถาม ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 5. ตามที่หน่วยงานกาหนด
  2.1 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญ แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
  2.2 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
  2.3 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค
  2.4 ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด
  2.5 มาตราการรับส่วนแถมพิเศษส่วนชดเชยส่วนสนับสนุนหรือส่วนอื่นใด
  3มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
  4มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 ไตรมาสที่ 4
 1มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานสรุปผลการกากับติดตาม มาตรการ การป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ตามข้อมูลประกอบข้อคาถาม ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 5.ตามที่หน่วยงานกำหนด
 2มีรายงานสรุปผลการกากับติดตามมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 5. (แนบตามข้อ 1.)

3มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  
 


 เปิดเว็ปไซด์ด้วย QR code 

Main Menu
โปรแกรมออนไลน์
 
 

สถิติเยี่ยมชม
 สถิติวันนี้ 156 คน
 สถิติเมื่อวาน 41 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้

157 คน
28691 คน

เริ่มเมื่อ 2009-10-11
 
 
เว็ปไซด์รพ.สต.ในสังกัด 
 
รพ.สต.บ้านสบไพร
 

Copyright (c) 2009 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000