MLPH.THT.IN
                         สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง
Search  

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง
การต่อ พรบ.และการต่อภาษีรถราชการ
1.ต่อ รพบ.รถ ต้องมีหนังสือราชการ  (ตัวอย่างหนังสือ)  แนบสำเนาสมุดคู่มือรถและสำเนาบัตรประชาชนของหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ที่ได้รับมอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง(ถ้าหัวหน้าหน่วยงานไปเองก็ใช้เอกสารสำเนาบัตรประชาชนเฉพาะหัวหน้าหน่วยงาน)และให้ไปติดต่อที่บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนดวงรัตน์ ตรงข้ามโรงแรมเวียงทอง พิกัดที่ตั้ง 18.281548693315564, 99.48817364409545
2.การต่อภาษีรถ ให้ทำหนังสือราชการไปยื่นที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง แนบสำเนาสมุดคู่มือรถและสำเนาบัตรประชาชนของหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ที่ได้รับมอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง(ถ้าหัวหน้าหน่วยงานไปเองก็ใช้เอกสารสำเนาบัตรประชาชนเฉพาะหัวหน้าหน่วยงาน) (ตัวอย่างหนังสือ) ไปยื่นเพื่อลงเลขรับหนังสือที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง (ห้องหมายเลข 9) เสร็จแล้ว นำเอกสารมายื่นเพื่อขอรับบัตรคิว   ใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที
 


 เปิดเว็ปไซด์ด้วย QR code 

Main Menu
โปรแกรมออนไลน์
 
 

สถิติเยี่ยมชม
 สถิติวันนี้ 40 คน
 สถิติเมื่อวาน 75 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้

718 คน
19107 คน

เริ่มเมื่อ 2009-10-11
 
 
เว็ปไซด์รพ.สต.ในสังกัด 
 
รพ.สต.บ้านสบไพร
 

Copyright (c) 2009 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000 โทรศัพท์ 054-219350