หน้าแรก  ติดต่อเรา  สถานที่ตั้ง
 
 
 
 
 ตรวจสอบการส่งรายงาน
 แผนการส่งกลุ่มเป้าหมายเพื่อ CXR ของ รพสต   /ผลงานการคัดกรอง  ปี 2562
  รายงานการสำรวจลูกน้ำยุงลาย รายสัปดาห์ 
 การสำรวจลูกน้ำยุงลายกิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์
 แผนการดำเนินงาน ไทม์ไลน์อำเภอเมืองลำปาง 
              ตรวจสอบการส่งรายงาน 506 ราย รพ.สต. 
              ตรวจสอบการส่งรายงาน 43 แฟ้ม
  แผนยุทธศาสตร์และ KPI 
       แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี KPI ปี 61  ดาวน์โหลด1   /  ดาวน์โหลด2  
       แผน คปสอ.เมืองลำปาง
 
 งาน ITA  (Integrity & Transparency Assessment)
 
ขอส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อควบคุมบุคลากรในกน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบรายงานผลประจำปี
จัดซื้อจัดจ้างอินเทอร์เน็ต 
ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.)ประจำเดือนตุลาคม 61 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม  2561 
ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 
แผนค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ สสอ.เมืองลำปาง ปีงบประมาณ 2562 
กรอบแนวคิดทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
แผนซื้อจ้างอินเตอร์เน็ต ปี 2562สสอ.เมือง 
 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิดประกาศและปลดประกาศ 
แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนตุลาคม 2561 
มาตรการกำกับดูแลควบคุมและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.เมืองลำปาง 
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปี 2561 
แผนการจ้างเหมาวัสดุปี 2561 
คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภาระกิจหลักและภาระกิจสนับสนุน สป. 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน 
แนวทางการดำเนินงานการพัฒนาระบบควบคุมโรคอำเภอเมืองลำปาง 
กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุ 
คู่มือนิเทศติดตาม ควบคุมกำกับงานสาธารณสุข สสอ.เมืองลำปางปี 2561 
แนวทางการนิเทศ ติดตามการประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุข  คปสอ.เมืองลำปางปี 2561 
คู่มือการปฏิบัติงานการนิเทศติดตามงานด้านสาธารณสุขแผนงานตามยุทธศาสตร์ สสอ.เมืองลำปาง ปี 2561 
คู่มือการปฏิบัติการ รพ.สต.ติดดาว สสอ.เมืองลำปาง ปี 2561 
 
   งาน ITA ทั้งหมด
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 การพิมพ์หนังสือราชการที่ถูกต้อง  
 ผังโครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข คปสอ.เมืองลำปาง (ICS)
 เอกสารการประชุมโรค Zika [11/06/61] 
 แบบสรุปการใช้เงินบำรุง(รายงานประจำเดือน) 
 แบบสอบถามการใช้ยาในผู้สูงอายุ 
 แบบสำรวจการใช้ยาในครัวเรือน 
 แบบสำรวจการจำหน่ายยาในร้านชำ 
 ผลการพิจารณาความดีความชอบรอบ ตุลาคม 60-31มีนาคม 61  /เกณฑ์การให้คะแนน ผลงานตามตัวชี้วัด / คะแแนน  / ลำดับ รพสต.  
รายชื่อทะเบียนคัดกรองวัณโรค (ส่งภายในวันที่ 30 ม.ค.61) 
แนวทางการคัดกรองวัณโรค ปี 2561
แบบประเมิน รพสต.ติดดาว  / แบบสรุป    ส่งวันที่ 14 ก.พ.61 
เอกสารรายงานการเงิน อัปเดท ปีงบ 2561 ดาวน์โหลด  
เอกสารการอบรมการซักประวัติ ตรวจร่างกาย การบันทึกข้อูลผู้ป่วย ดาวน์โหลด  
การบันทึก BMI ในกลุ่มประชากรอายุ 15-34 ปี รายละเอียด
เอกสารการคัดเลือกนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ดาวน์โหลด 
ดาวน์โหลดเอกสารโครงการเบิกจ่ายตรงข้าราชการส่วนท้องถิ่นประชุมชี้แจง 14/11/60  ดาวน์โหลด
   
 
   
 
 
 
 กลุ่มงาน สสอ.เมืองลำปาง
  งานบริหาร / งานยุทธศาสตร์ / งานควบคุมโรค / งานส่งเสริมสุขภาพ  / งานคุ้มครองผู้บริโภค  /  งานหลักประกันสุขภาพ / งานข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ /  งานพัฒนาทรัพยากร
  เว็ปหน่วยงาน
  สสจ.ลำปาง / รพ.ลำปาง / สารสนเทศเขตบริการสุขภาพเขต 1 / กระทรวงสาธารณสุข / จังหวัดลำปาง
เมนูหลัก
 
โปรแกรมออนไลน์ 
 
รพ.สต.ในสังกัด

เว็ปไซด์ที่น่าสนใจ
 
สถิติเยี่ยมชม
 สถิติวันนี้ 204 คน
 สถิติเมื่อวาน 208 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
3621 คน
3621 คน
##var_cntall## คน
เริ่มเมื่อ 2009-10-11
 
เข้าเว็ปไซด์ด้วย QR Code 
 
 facebook สสอ.เมืองลำปาง
 
สำนักงานสาธารณสุอำเภอเมืองลำปาง ถ.จามเทวี ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร 054-223022  
 Coppyright © 2009 All right reserve design by Somsak Teachaun