MLPH.THT.IN
                         สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง
Search  

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง

รายนามเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง


นายชูชาติ กาวิละ
สาธารณสุขอำเภอ
นายสุเทพ อินวัน
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอด้านบริหาร
 นายพิทักษ์ วัญญา
ผู้ช่วยสาธารณสุขด้านวิชาการ 
 นางอัจนิรา  ศิรินารถ 
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอด้านวิชาการ
นางสิมาภรณ์  เย็นสำราญ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางอรนภา  ใจเอื้อน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
  นางพยอม คุณูปถัมภ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
 นายธีรยุทธ โพธิสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ 
  
 นางสาวสิริปรางค์  ขุนสาร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นายธนัชพงศ์ แสงอินทร์ 
เจ้าพนักงานสา่ธารณสุขชุมชน
  
 นายภูษิต จำเริญขจรสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
  
 
นางบุษบง สาลี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   
  
 นางอำพร ขัดแข็งแรง
เจ้าหน้าที่ธุรการชำนาญงาน 
  
 นายธนกฤต ลาภจรัสแสงโรจน์
นักวิชาการเงินและบัญชี
 
  
 
นางสาวโสภา       ฟูพันธ์
พนักงานพิมพ์ดีด 
 นางศรีนวล ธาติรักษ์ 
พกส
 


 เปิดเว็ปไซด์ด้วย QR code 

Main Menu
โปรแกรมออนไลน์
 
 

สถิติเยี่ยมชม
 สถิติวันนี้ 70 คน
 สถิติเมื่อวาน 85 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้

673 คน
19062 คน

เริ่มเมื่อ 2009-10-11
 
 
เว็ปไซด์รพ.สต.ในสังกัด 
 
รพ.สต.บ้านสบไพร
 

Copyright (c) 2009 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000 โทรศัพท์ 054-219350