www.mlph.tht.in สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง ยินดีต้อนรับ www.mlph.tht.in                                                                                                                                                                                                                                                                           

รายชื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโซนบ้านเอื้อม 

รพ.สต.บ้านเอื้อม     054-360902
 
นายสมบูรณ์  ยี่ดวง
ผอ.รพ.สต.
 
นางวิไลพรรณ วัชรธาดาพงศ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญกา
  
 นางสาวปรียาดา กันทะวงศ์
นักวิชาการสาธารณสุข
  
 น.ส.สมจิตร  โกฏสืบ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุ

รพ.สต.บ้านสบเฟือง 054-823362
 
นาศุภเดช สีหล้า
ผอ.รพ.สต.
 
นางกานต์พิชชา ปภุสสโร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  
 นางสาวพัชรกัญญ์  ปัญญา
                      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  
 นางสาวรีนา จันทร์ศักดิ์
พนักงานบริการ(พกส.)
  
 นางใหม่ สุวิรัตน์
พนักงานบริการ(พกส.)

สอน.บ้านทุ่งกล้วย054-821329
  
 นางปาริชาติ         โลหะกิจ
ผอ.รพ.สต.
  
 นางจันทนา  เชิงฉลาด
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  
 นางบุญทริกา อินทพัฒน์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  
 นายภาณุเดช  วงษา
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
  
 นายรัฐพงษ์ ไชยเมืองชื่น
นักวิชาการสาธารณสุข
  
 นางสาวสุทธิณีย์ กันทะวงศ์
แพทย์แผนไทย
 
น.ส.ภัสสร สมกูล
พนักงานสุขภาพชุมชน
 
นางเบญจวรรณ สาดหาพันธ์
พนักงานบริการ(พกส.)ผชท
  
นางกนกกานต์ ทามูล
พนักงานบริการ(พกส.)ผชท
 

  
นางคณิตา โกฎสืบ 
พนักงานบริการ(พกส.)ผชท

รพ.สต.บ้านค่าหลวง  054-380291
 
นายสิรกิจ ขัดธิพงษ์
ผอ.รพ.สต.
 
น.ส.มาลี ศรีธิจู
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  
 นางกัลยา เข็มทอง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 
นางนิภา     อินต๊ะใจ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
   
นายหิรัญ    จันทร์ทอง
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 
นางสาวอธิการิน    จอมฟอง
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

รพ.สต.รัตนานุรักษ์  054-822601
  
 นายสพล  โสภะ
ผอ.รพ.สต. 
  
นางสายสุนีย์ กองคำบุตร 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  นางสาววริศรา ระไว
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  
นายสิทธิศักดิ์  ธรรมสิทธิ์
นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตะ) 
   นางทองอ่อน หวานมีรส
พนักงานบริการ(พกส.)
   นางสาวศิริวรรณ อินทะนนท์
พนักงานบริการ(พกส.)
 
    
   

เมนูหลัก


     โปรแกรมออนไลน์

 

   รพ.สต.ในสังกัด

 

      

 

     สถิติผู้เข้าชม

       
 สถิติวันนี้ 33 คน
 สถิติเมื่อวาน 104 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้

1548 คน
21960 คน

เริ่มเมื่อ 2009-10-11

Copyright (c) 2009 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000 โทรศัพท์ 054-219350