หน้าแรก  ติดต่อเรา  สถานที่ตั้ง
 
 
 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
 รายงานการประชุม SRRT อำเภอเมืองลำปาง
 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562
 โครงการ SRRT ปี 2562
 ระเบียบวาระการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองลำปาง
 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ สสอ เมืองลำปาง
 แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนการทุจริต
 คู่มือการกำหนดมาตรการการป้องกันการรับสินบน สสอ เมืองลำปาง
 แนวทางการใช้สิทธิสวัสดิการช่วยเหลือรักษาพยาบาล(ค่าห้องพืเศษของ อสม.)
 ขั้นตอนการยื่นคำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับการช่วยเหลือการรักษาพยาบาล(ห้องพิเศษ)
 ประกาศจังหวัดลำปางเรื่องอัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ
 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไปประจำปี2562
 รายงานผลและสรุปผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการของ สสอ.เมืองลำปางและขออนุมัติประกาศขึ้นเว็ปไซด์
 การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ ณ วันที่ 1 เมษายน 62
 ประกาศสำนักงานสาธารณศุขจังหวัดลำปางเรื่องข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
 การเลื่อนขั้นเงินเดินข้าราชการครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
  บัญชีรายชื่อข้าราชการระดับดีเด่นและดีมาก
  รายงานผลการดำเนินการแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาข้าราชการ 
 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาข้าราชการตามข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวง 
 รายงานผลการประชุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
 ระเบียบกลุุ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเมืองสุจริตเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปางเรื่องการจัดตั้งกลุ่มเจ้าหน้าที่เมืองสุจริตเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
 
 ประจำเดือนมิถุนายน 2562
 กระบวนการจัดการวิธีการยื่นขออนุญาตด้านอาหาร สสอ.เมืองลำปาง 
 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการอำนวยความสะดวกการยื่นขออนุญาตผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย 
 คู่มือระบบการป้องกันตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภาระกิจหลักและภาระกิจสนับสนุนปี 62 
 รายงานผลการกำกับติดตามการปฏิบัติงานตามระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภาระกิจ ปี 2562 
 ประกาศ สสอ เมืองลำปางเรื่องมาตราการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 กำหนดการประเมินรับรองคุณภาพมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิตามเกณฑ์ รพสต ติดดาวปี 2562
 กำหนดกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 นโยบายแนวทางการทำงาน
นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ 2562
 กฏกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีกระทรวงสาธารณสุข
 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
 ายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
 โครงสร้างการบริหารภายในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง
 คำสั่ง สสอ.เมืองลำปางเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเรื่องร้องเรียน 
 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำปีงบประมาณ 62 
 คำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต สสอ.เมืองลำปางปรงบประมาณ 2562
 คู่มือการปฏิบัติงานการนิเทศติดตามงานด้านสาธารณสุขแผนงานตามยุทธศาสตร์
 ประกาศ สสอ.เมืองลำปางเรื่องการให้และรีับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ
 ประกาศ สสอ.เมืองลำปางเรื่องแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงานปี 62
 ประกาศ สสอ.เมืองลำปางเรื่องมาตรการการตวรสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 ประกาศ สสอ.เมืองลำปางเรื่องมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีสัมฤทธิ์การปฏิบ้ติงานต่ำ
 ประกาศ สสอ.เมืองลำปางเรื่องมาตราการป้องกันทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัย
 ประกาศ สสอ.เมืองลำปางเรื่องมาตราการป้องกันการรับสินบนเพื่อป่้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบการใช้รถ
 ประกาศ สสอ.เมืองลำปางเรื่องมาตราการป้องกันการรับสินบนเพื่อป่้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบการรับสินบน
 ผนผังขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป
 แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนการทุจริต
 ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติของข้าราชการ สสอ.เมืองลำปางรอบเดือน ตุลาคม 61
 คู่มือการปฏิบ้ติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ.เมืองลำปางปี 62
 ประกาศ สสอ.เมืองลำปางเรื่องมาตราการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผน คปสอ.เมืองลำปางปีงบประมาณ 2562 
 เอกสารประเมินผลการดำเนินงาน คปสอ.เมืองลำปางประจำปี 2561 
 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 
 ขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562    
 ขออนุมัติแผนจัดซื้อค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง(รถยนต์)      
 ขอส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อควบคุมบุคลากรในกน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
 แบบรายงานผลประจำปี
 จัดซื้อจัดจ้างอินเทอร์เน็ต 
 ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.)ประจำเดือนตุลาคม 61 
 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม  2561 
 ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 
 แผนค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ สสอ.เมืองลำปาง ปีงบประมาณ 2562 
 กรอบแนวคิดทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 แผนซื้อจ้างอินเตอร์เน็ต ปี 2562สสอ.เมือง 
 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิดประกาศและปลดประกาศ 
 แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนตุลาคม 2561 
 มาตรการกำกับดูแลควบคุมและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.เมืองลำปาง 
 รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปี 2561 
 แผนการจ้างเหมาวัสดุปี 2561 
 คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภาระกิจหลักและภาระกิจสนับสนุน สป. 
 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน 
 แนวทางการดำเนินงานการพัฒนาระบบควบคุมโรคอำเภอเมืองลำปาง 
 กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุ 
 คู่มือนิเทศติดตาม ควบคุมกำกับงานสาธารณสุข สสอ.เมืองลำปางปี 2561 
 แนวทางการนิเทศ ติดตามการประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุข  คปสอ.เมืองลำปางปี 2561 
 คู่มือการปฏิบัติงานการนิเทศติดตามงานด้านสาธารณสุขแผนงานตามยุทธศาสตร์ สสอ.เมืองลำปาง ปี 2561 
 คู่มือการปฏิบัติการ รพ.สต.ติดดาว สสอ.เมืองลำปาง ปี 2561 
 สรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน 
 คู่มือการใช้งานระบบการตอบสนองการจัดการเรื่องร้องเรียนบริการ 
 คู่มือการใช้งานระบบการตอบสนองการจัดการเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 คู่มือการใช้งานระบบการตอบสนองการจัดการเรื่องร้องเรียนการจัดการเรื่องร้องเรียน 
 แบบแจ้งการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน 
 สรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน 
 รายงานการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ.เมืองลำปาง 
 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ประกาศการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการและลูกจ้าง 
 คำสั่งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 รายงานการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ประกาศการจัดตั้งกลุ่มคนรักดี 
 กิจกรรมการปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงาน 
 กิจกรรมความคิดริเริ่มกลุ่ม 
 คำสั่งโรงพยาบลคุณธรรม 
 แผนการป้องกันการทุจริต 
 รายงานการประชุม 
 รายงานผลการปฏิบัติงานและวิเคราะห์ 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ 
 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
คู่มือปฏิบ้ติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องทั่วไปและเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศแสดงเจตจำนงค์สุจริต 
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน / แยกรายเดือน 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สสอ.เมืองลำปาง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน สสอ./ รพสต.คุณธรรม 
แนวทางการดำเนินงาน สสอ./ รพ.สต.คุณธรรม 
บันทึกขออนุญาตประกาศเจตนารมณ์เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในราชการเผยแพร่ในเว็ปไซด์ สสอ.เมืองลำปาง 
ขออนุมัติแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานประจำปี 25561 
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของ สสอ.เมืองลำปาง 
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ สสอ.เมืองลำปาง 
การแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข 
แผนผังขั้นตอนกระบวนการกระบวนการทำงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง 
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเรื่องร้องเรียน 
แบบสรุปรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนสำนักงานสาธารณุขอำเภอเมืองลำปาง 
แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 
คำประกาศเจตนารมณ์ สสอ.เมืองลำปาง 
แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง 
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.เมืองลำปางปี 2560 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 26/12/60  
 
 
 กลุ่มงาน สสอ.เมืองลำปาง
  งานบริหาร / งานยุทธศาสตร์ / งานควบคุมโรค / งานส่งเสริมสุขภาพ  / งานคุ้มครองผู้บริโภค  /  งานหลักประกันสุขภาพ / งานข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ /  งานพัฒนาทรัพยากร
  เว็ปหน่วยงาน
  สสจ.ลำปาง / รพ.ลำปาง / สารสนเทศเขตบริการสุขภาพเขต 1 / กระทรวงสาธารณสุข / จังหวัดลำปาง
เมนูหลัก
 
โปรแกรมออนไลน์ 
 
รพ.สต.ในสังกัด

เว็ปไซด์ที่น่าสนใจ
 
สถิติเยี่ยมชม
 สถิติวันนี้ 2 คน
 สถิติเมื่อวาน 93 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1580 คน
1580 คน
##var_cntall## คน
เริ่มเมื่อ 2009-10-11
 
เข้าเว็ปไซด์ด้วย QR Code 
 
 facebook สสอ.เมืองลำปาง
 
สำนักงานสาธารณสุอำเภอเมืองลำปาง ถ.จามเทวี ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร 054-223022  
 Coppyright © 2009 All right reserve design by Somsak Teachaun