MLPH.THT.IN
                         สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง
Search  

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง
MOIT10
หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
   ไตรมาสที่ 2 (สรุปผลการดาเนินงานฯ รอบ 6)
  1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียน ตามข้อ (1) และข้อ (2) ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไขและมีการขออนุญาตนาไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  2 มีรายงานสรุปผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนตามข้อ (1) และข้อ (2) รอบ 6 เดือนที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข (แนบตามข้อ 1.)รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566) ประกอบด้วย
   2.1สรุปผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงาน
   2.2สรุปผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  ไตรมาสที่ 4 (สรุปผลการดาเนินงานฯรอบ 12 เดือน)
  1มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียน ตามข้อ (1) และข้อ (2) ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไขและมีการขออนุญาตนาไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  2มีรายงานสรุปผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนตามข้อ (1) และข้อ (2) รอบ 12 เดือนที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข (แนบตามข้อ 1.)รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2566-31 สิงหาคม 2566) ประกอบด้วย
 
2.1สรุปผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงาน
  2.2สรุปผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    
 


 เปิดเว็ปไซด์ด้วย QR code 

Main Menu
โปรแกรมออนไลน์
 
 

สถิติเยี่ยมชม
 สถิติวันนี้ 22 คน
 สถิติเมื่อวาน 41 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้

23 คน
28557 คน

เริ่มเมื่อ 2009-10-11
 
 
เว็ปไซด์รพ.สต.ในสังกัด 
 
รพ.สต.บ้านสบไพร
 

Copyright (c) 2009 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000