MLPH.THT.IN
                         สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง
Search  

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง
MOIT4
หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 ข้อ1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจาปีของหน่วยงานภายใน 30 วันทำการระบุวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน
  1
  2
  3
  4
  5
 ข้อ 2รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
   ไตรมาส 1
  
  
  
   ไตรมาส 3
  
  
  
   ไตรมาส 4
   
   2.1  ไตรมาส 1
  
 
 ไตรมาส 2
  
   ไตรมาส 3
 
    ไตรมาส 4
  
 2.2งบดำเนินงานทุกไตรมาส
   ไตรมาส 4
  
  
  
  2.3  ไตรมาส 1
   
    ไตรมาส 2
   
    ไตรมาส 3
   
    ไตรมาส 4
  
 ข้อ3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
  1
  2
  
  
  3
   
 


 เปิดเว็ปไซด์ด้วย QR code 

Main Menu
โปรแกรมออนไลน์
 
 

สถิติเยี่ยมชม
 สถิติวันนี้ 155 คน
 สถิติเมื่อวาน 41 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้

156 คน
28690 คน

เริ่มเมื่อ 2009-10-11
 
 
เว็ปไซด์รพ.สต.ในสังกัด 
 
รพ.สต.บ้านสบไพร
 

Copyright (c) 2009 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000