MLPH.THT.IN
                         สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง
Search  

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง
MOIT4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 1 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการ ระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ทำการ ประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน
  1.1
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง 
  1.2
การจัดทำแผนรับจ่ายเงินบำรุงของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปางประจำปี 2565
  1.3
แผนการจัดซื้อและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปี  2564 
  
แผนการจัดซื้อและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปี  2565 
  1.4
คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิดประกาศ และปลดประกาศ
  1.5
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง
 2 
รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลา ที่กำหนด
  2.1
บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และขออนุญาตนำเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
  2.2  
  ไตรมาส 1

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2564
  
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน  2564
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม  2564
  ไตรมาส 2
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2565
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2565
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2565

  ไตรมาส 3
 
 
 
 
 
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  พฤษภาคม 2565
 
 
 
  ไตรมาส 4
  
 
 
  •  
 
  •  
  
  
  2.3
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง  
 3 
การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญา
  3.1
บันทึกแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
  3.2
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฎิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
 
 
 
 
 
  •  


 เปิดเว็ปไซด์ด้วย QR code 

Main Menu
โปรแกรมออนไลน์
 
 

สถิติเยี่ยมชม
 สถิติวันนี้ 5 คน
 สถิติเมื่อวาน 41 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้

6 คน
28540 คน

เริ่มเมื่อ 2009-10-11
 
 
เว็ปไซด์รพ.สต.ในสังกัด 
 
รพ.สต.บ้านสบไพร
 

Copyright (c) 2009 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000