หน้าแรก  ติดต่อเรา  สถานที่ตั้ง
 


Download รายงาน

แผนงาน

ส่งเสริม

  


รายงานการตาย
Checklist รายงาน

สรุปบัญชีปี 56

แบบรายงานนักเรียน ดาวน์โหลด  
เกณฑ์มาตรฐานวัดส่งเสริมสุขภาพ
ข้อมูลรายงานอนามัยโรงเรียน
ทะเบียนชมรมผู้สูงอายุ
แบบติดตามพฤติกรรมสุขภาพ
แบบรายงานกิจกรรมโภชนา
รายงาน BGS ผู้สูงอายุ
รายงาน BGS ผู้สูงอายุ
รายงานสูงอายุพิการ
รายงานโครงการมอบของขวัญปีใหม่ 2559 02/58 
ทะเบียนชมรมผู้สูงอายุอำเภอเมือง 02/
รายงานสรุปผลการเฝ้าระวังการเจริญเติบโตเด็กนักเรียน 02/58
รายงาน 506 DSแบบใหม่

Chicklist งานส่งเสริม/ปาริชาติ
Chicklist งานส่งเสริม  /อรนภา
แบบประเมินชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน
แบบสำรวจ/รายงานเกลือไอโอดีน
รายงานการตรวจมะเร็งเต้านม
รายงานการตรวจมะเร็งปากมดลูก
รายงานวางแผนครอบครัว
รายงานสุขภาพดีเริ่มที่บ้าน
รายงาน Home Health Care
รายงานกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุ
รายงานแพทย์แผนไทย
แบบประเมินศูนย์เด็ก
ทะเบียนผู้พิการ/แบบสำรวจอุปกรณ์
ประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพ
แบบคัดกรองความเครียด
แบบคัดกรอง 2Q
รายงาน 506DS
รายงานการเฝ้าระวังซึมเศร้า
เกณฑ์หมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบโครงการสนองฯ DM/HT
รายงานผลการคัดกรองความดันเบาหวานปี55
รายงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม Metabolic
รายงานรวมงานส่งเสริม
รายงานการคัดกรองโรคซึมเศร้า

ควบคุมโรค

บริหาร


หลักฐานการเบิกโครงการ DOTS

หนังสือแสดงการยอมรับการมีผู้ดูแลการกินยาทุกวัน
แบบเยี่ยมบ้าน
ใบสำคัญรับเงิน
รายงาน TB
รายงาน ARIC
รายงาน DHF
แบบรายงานผลกระทบจากหมอกควัน


แบบฟอร์มใบลา
แบบคำขอบัตรข้าราชการ 
แบบฟอร์มขอย้าย
เอกสารรายงานการควบคุมภายใน  
แบบตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงิน


การเงิน

คบส.


จัดซื้อจัดจ้างค่าอินเทอร์เน็ตปี6112/12/60
แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ ปี 61
รายงานจัดซื้อจัดจ้างปี 61
ตัวอย่างบันทึกข้อซื้อขอจ้าง
แบบฟอร์มเบิก ฉ 11 ปี 61
แบบฟอร์มเดินทางไปราชการ

สัญญาการยืมเงิน
แบบฟอร์มเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร
แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล
แบบฟอร์มเบิกค่าอินเทอร์เน็ต

รายงานร้านชำ
แบบฟอร์มรายชื่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคระดับหมู่บ้าน
ตรวจสารปนเปื้อน

สสม.

อื่นๆ

  
  
 หนังสือขอลาออกจากการเป็น อสมดาวน์โหลด 
 
 ใบสมัครเข้าเป็น อสม.จังหวัด ดาวน์โหลด 
 
 ตัวอย่างใบรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลของ อสม.ดาวน์โหลด
 
รายงาน อสม .ปี 60 
 
 หนังสือขอลาออกจาการเป็น อสม
 
ใบสมัครเข้าเป็น อสม.จังหวัด 
 

แบบรายงานการปฏิบัติงานของ อสม.ปี 2560 

แบบรายงานการปฏิบัติงานของ อสม.(รพ.สต.)
แบบรายงานการปฏิบัติงานของ อสม.(อสม.)
กำหนดการจ่ายเงิน อสม.ปี 54
ทะเบียน อสม.ทำงานครบ 10 ปี
รายงานภาคีเครือข่าย
แบบรายงานกองทุน กสต.
ใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทน อสม.
ทะเบียน อสม.ปี 57
ใบลาออก อสม

รายงาน TO BE NUMBER 1
แบบคำขอกู้ฉุกเฉิน/กู้สามัญ จากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข

 

 
 กลุ่มงาน สสอ.เมืองลำปาง
  งานบริหาร / งานยุทธศาสตร์ / งานควบคุมโรค / งานส่งเสริมสุขภาพ  / งานคุ้มครองผู้บริโภค  /  งานหลักประกันสุขภาพ / งานข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ /  งานพัฒนาทรัพยากร
  เว็ปหน่วยงาน
  สสจ.ลำปาง / รพ.ลำปาง / สารสนเทศเขตบริการสุขภาพเขต 1 / กระทรวงสาธารณสุข / จังหวัดลำปาง
เมนูหลัก
 
โปรแกรมออนไลน์ 
 
รพ.สต.ในสังกัด

เว็ปไซด์ที่น่าสนใจ
 
สถิติเยี่ยมชม
 สถิติวันนี้ 42 คน
 สถิติเมื่อวาน 93 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1620 คน
1620 คน
##var_cntall## คน
เริ่มเมื่อ 2009-10-11
 
เข้าเว็ปไซด์ด้วย QR Code 
 
 facebook สสอ.เมืองลำปาง
 
สำนักงานสาธารณสุอำเภอเมืองลำปาง ถ.จามเทวี ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร 054-223022  
 Coppyright © 2009 All right reserve design by Somsak Teachaun