MLPH.THT.IN
                         สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง
Search  

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง
  
  นายชูชาติ กาวิละ
 สาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง 
 โทร  086-911-577-6 
  
  
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง
 วิสัยทัศน์ (VISION
                                           "เป็นผู้นำการสร้างสุขภาพและบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ"
  
 พันธกิจ (MISSION)
 1ดำเนินการตามนโยบายมาตรฐาน กฎหมาย และการบริหารจัดการ รวมถึงการติดตาม กำกับ ประเมินผลบนฐานข้อมูลที่มีคุณภาพ มีธรรมาภิบาล และองค์กรมีความสุข
 2จัดระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิเป็นเลิศที่มีคุณภาพ ครอบคลุม และไร้รอยต่อ
 3อภิบาลระบบสุขภาพโดยให้ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพมีส่วนร่วม อย่างยั่งยืน 
  
  
 ค่านิยม (VALUES
  ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข : (MOPH)
 1M (Mastery) เป็นนายตนเอง : หมั่นฝึกตนเองให้มีศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง มี วินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบบนพื้นฐานของการมีสำนึกรับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม
 2O (Originality) เร่งสร้างสิ่งใหม่ : สร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งใหม่ที่เหมาะสมและมี ประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ
 3P (People Centered) ใส่ใจประชาชน : ยึดประโยชน์เป็นศูนย์กลางในการทำงาน เพื่อประโยชน์อันดีแก่ประชาชน โดยใช้หลัก "เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้
 4 H (Humility) ถ่อมตน อ่อนน้อม : มีสัมมาคารวะ มีน้ าใจ ให้อภัย รับฟังความเห็น เสียสละ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
  ค่านิยมองค์กร : (สามัคคี ดี เก่ง สุข)
 สามัคคี: พวกเราขอตั้งมั่น จะรู้รักสามัคคี มีวินัย ร่วมมือร่วมใจ สร้างสรรค์ผลงาน บูรณาการ ทำงานเป็นทีม
 ดี: พวกเราจะมุ่งมั่น ทำความดี มีคุณธรรม น้อมนำพระราชดำรัส ซื่อสัตย์และพอเพียง
 เก่ง : พวกเราพร้อมพัฒนาตนเอง มุ่งผลสัมฤทธิ์ เก่งคิด เก่งคน เก่งงาน เก่งสานสร้าง เครือข่าย เป้าหมายเพื่อประชาชน
 สุข : พวกเราจะร่วมแรงร่วมใจ สร้างสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ ด้วยการแบ่งปันความสุข สร้างรอยยิ้มและสายสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
  
  
 


 เปิดเว็ปไซด์ด้วย QR code 

Main Menu
โปรแกรมออนไลน์
 
 

สถิติเยี่ยมชม
 สถิติวันนี้ 21 คน
 สถิติเมื่อวาน 75 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้

699 คน
19088 คน

เริ่มเมื่อ 2009-10-11
 
 
เว็ปไซด์รพ.สต.ในสังกัด 
 
รพ.สต.บ้านสบไพร
 

Copyright (c) 2009 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000 โทรศัพท์ 054-219350